โครงการ : อาคารเรียน และอาคารหอประชุม โรงเรียนอนุบาลเทียนเล่มน้อย

ประเภทโครงการ : อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น และอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่