โครงการ : บ้านพักอาศัย คุณนิชาภา

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่