โครงการ : บ้านพักอาศัย คุณเฟื่องฟ้า

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่