โครงการ : อาคารต้นแบบโซล่าร์เซลล์

ประเภทโครงการ : อาคารโครงสร้างเหล็ก 3 ชั้น, อาคาร ค.ส.ล. ใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่