โครงการ : บ้านพักอาศัย ผศ.นพ.ธนินนิตย์

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่