โครงการ : โรงงานเอนกประสงค์ หจก. ก.เพิ่มพูนการช่าง

ประเภทโครงการ : อาคารโรงงานเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน