โครงการ : โรงงาน ECU SHOP

ประเภทโครงการ : อาคารโรงงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่