โครงการ : สำนักงานสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่