โครงการ : อาคารหอพักสงห์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ประเภทโครงการ : อาคารหอพัก ค.ส.ล. 3 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


<