บทความงานก่อสร้าง
เสาเข็มคืออะไร?

เสาเข็ม คือ วัสดุอย่างหนึ่งในงานก่อสร้างที่ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของตัวสิ่งก่อสร้าง และกระจายน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ไปยังชั้นดิน ที่อยู่ใต้เสาเข็ม ช่วยให้สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงฐานรากคืออะไร?

ฐานรากเป็นโครงสร้างส่วนแรกที่มีความสำคัญเพราะทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของตัวอาคาร เพื่อถ่ายน้ำหนักลงสู่ชั้นดิน การออกแบบฐานรากโดยทั่วไปจะเป็นหน้าที่ของวิศวกรโยธาในการคิดคำนวณขนาดการเลือกใช้วัสดุ โดยต้องพิจารณาจากหลายองค์ประกอบการรังวัดที่ดินสำคัญอย่างไร?

การรังวัดที่ดิน จะเป็นการตรวจสอบว่าขนาดของที่ดินตรงกับที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดินหรือไม่ เนื่องจากตัวเลขขนาดที่ดินที่ระบุในโฉนด อาจเกินหรือน้อยกว่าพื้นที่จริง


<< < 6 > >>